Raykov, Tenko
raykov@msu.edu
Ph.D., Humboldt University, Berlin, Germany